• نام و نام خانوادگی:معصومه حسانی
 • تاریخ تولد:1353/01/01
 • محل اقامت:یزد
 • سوابق:دارای 8 سال سابقه مربی گری
 • تماس:09133558285
 • سمت:coachمربی
 • نام و نام خانوادگی:لادن جوادی
 • تاریخ تولد:13560625
 • محل اقامت:یزد
 • سوابق:دارای دو سال سابقه مربی گری
 • تماس:09133585089
 • سمت:coachمربی
 • نام و نام خانوادگی:لیلی جوادی
 • تاریخ تولد:13520401
 • محل اقامت:یزد
 • سوابق:دارای سابقه مربی گری
 • تماس:٠٩١٣٣٥١١١٧٩
 • سمت:coachمربی
 • نام و نام خانوادگی:علی خبازی
 • تاریخ تولد:13000101
 • محل اقامت:یزد
 • سوابق:دارای سابقه مربی گری
 • تماس:09364825859
 • سمت:coachمربی
 • نام و نام خانوادگی:امیرارسلان سیرجانی
 • تاریخ تولد:13680625
 • محل اقامت:یزد
 • سوابق:دارای 10 سال سابقه مربی گری
 • تماس:09122962252
 • سمت:coachمربی