• نام و نام خانوادگی:لیلی جوادی
 • تاریخ تولد:-
 • محل اقامت:یزد
 • سوابق:مربی گری
 • تماس:09133511179
 • سمت:coachمربی
 • نام و نام خانوادگی:مهدیه زارع
 • تاریخ تولد:-
 • محل اقامت:یزد
 • سوابق:مربی گری و بدنسازی تنیس به مدت 3 سال
 • تماس:09131560106
 • سمت:coachمربی
 • نام و نام خانوادگی:سعید سلیمانی
 • تاریخ تولد:-
 • محل اقامت:یزد
 • سوابق:مربی درجه دو و کارشناسی مربی Level 1
 • تماس:09138550269
 • سمت:coachمربی
 • نام و نام خانوادگی:قاسم صالحی نیا
 • تاریخ تولد:-
 • محل اقامت:یزد
 • سوابق:مربی گری به مدت 6 سال
 • تماس:09133530007
 • سمت:coachمربی
 • نام و نام خانوادگی:الهه دهقانی
 • تاریخ تولد:-
 • محل اقامت:یزد
 • سوابق:مربی گری به مدت 7 سال
 • تماس:09131524128
 • سمت:coachمربی
 • نام و نام خانوادگی:معصومه حسانی
 • تاریخ تولد:-
 • محل اقامت:یزد
 • سوابق:مربی درجه دو
 • تماس:09133558285
 • سمت:coachمربی