• نام و نام خانوادگی:لیلی جوادی
 • تاریخ تولد:-
 • محل اقامت:یزد
 • سوابق:مربی گری
 • تماس:-
 • سمت:coachمربی
 • نام و نام خانوادگی:مهدیه زارع
 • تاریخ تولد:-
 • محل اقامت:یزد
 • سوابق:مربی گری و بدنسازی تنیس به مدت 3 سال
 • تماس:-
 • سمت:coachمربی
 • نام و نام خانوادگی:سعید سلیمانی
 • تاریخ تولد:-
 • محل اقامت:یزد
 • سوابق:مربی درجه دو و کارشناسی مربی Level 1
 • تماس:-
 • سمت:coachمربی
 • نام و نام خانوادگی:قاسم صالحی نیا
 • تاریخ تولد:-
 • محل اقامت:یزد
 • سوابق:مربی گری به مدت 6 سال
 • تماس:-
 • سمت:coachمربی
 • نام و نام خانوادگی:الهه دهقانی
 • تاریخ تولد:-
 • محل اقامت:یزد
 • سوابق:مربی گری به مدت 7 سال
 • تماس:-
 • سمت:coachمربی
 • نام و نام خانوادگی:معصومه حسانی
 • تاریخ تولد:-
 • محل اقامت:یزد
 • سوابق:مربی درجه دو
 • تماس:-
 • سمت:coachمربی
 • نام و نام خانوادگی:نعیمه کمالی
 • تاریخ تولد:-
 • محل اقامت:یزد
 • سوابق:مربی گری به مدت 4 سال
 • تماس:-
 • سمت:coachمربی
 • نام و نام خانوادگی:فاطمه زارع
 • تاریخ تولد:-
 • محل اقامت:یزد
 • سوابق:کارشناس ارشد فیزیولوژی ورزشی
  مربی گری تنیس به مدت یکسال و بدنسازی به مدت 7سال
 • تماس:-
 • سمت:coachمربی