شکی نیست که امروزه ضربه سرویس در بازی تنیس یکی از عوامل مهمی است که بطور مستقیم در نتیجه مسابقات تاثیر می گذارد؛ به ویژه در مسابقات حرفه ای ، به طور آشکار این تاثیر مشهود است. لذا در آموزشِ دانشِ مدرن تنیس، توجه شایانی به سرویس شده و مهارت های تکنیکی برای افزایش قدرت و تاثیر گذاری این ضربه مهم، توسعه شایآنی نموده است.
برای مثال مشاهده می کنیم که سرویس های ” سمپراس” که یکی از بهترین سرویس ها به شمار می رود، از قدرت، سرعت، دقت و تنوع برخوردار است و یکی از مهارت های ویژه در اجرای سرویس های او، نحوه ایستادن است که تعادل و آرامش را با هم دارد . بلند شدن سریع به طرف بالا برای ضربه زدن به توپ و حرکت سریع و تند مچ دست که سرعت زیادی را بوجود می آورد، به انضمام حالت دورانی و تمایل دو کتف که باعث افزایش قدرت سرویس می گردند، از دیگر ویژگی های سرویس های ” سمپراس است “.
در اینجا شرح از مهارت های ویژه بازیکنان حرفه ای که سرویس های سریع دارند و در راس آنها بازیکن معروف ” سمپراس ” قرار دارد، ارائه خواهد شد:

نشانه روی به ” هدف مثلثی ” در سرویس

وقتی تمرین سرویس زدن می کنید، می توانید دقت ضربات خود را با نشانه روی به سوی یک هدف معین روی زمین بهبود بخشید. نشانه روی به سوی اهداف ثابت نه تنها به تمرکز شما کمک می کند بلکه میزان دقت شما را هم بالا می برد. این روش نه تنها برای تمرینات، بلکه در زمان مسابقه هم قابل استفاده است .

golوقتی سعی در زدن یک سرویس عالی و درست در گوشه های محوطه زمین سرویس را دارید، به سوی نقاط A یا B  هدف مثلثی ( سه گوش ) نشانه روی کنید. منظور از سه گوش، آن قسمت از ناحیه سرویس است که بین خط انتهای منطقه سرویس ، تسمه نگهدارنده وسط تور و خط مرکزی سرویس محدود می باشد. با نشانه روی نقاط فوق الذکر سرویس های شما شکل می گیرد (تصویر زیر).

zamintennisمهارتهای ویژه مورد نیار ضربه سرویس

الف) نحوه ایستادن و آمادگی برای زدن ضربه سرویس

باید ایستادن و آماده شدن برای نواختن ضربه سرویس به طور راحت و با حفظ تعادل کامل و بدون هیچگونه استرسی انجام شود. بیشتر بازیکنان ترجیح می دهند که راکت را از انتهای آن به دست بگیرند و ممکن است که قدم جلو را به طرف بالا نگه دارند و پاشنه پا را بر روی زمین بگذارند تا سنگینی بدن را به پای عقب منتقل کنند.

amadegiب) حالت دورانی شانه

بازیکن این حرکت را در هنگام پرتاب توپ به طرف بالا انجام می دهد به طریقی که دستِ پرتاب کننده توپ، تقریبا” موازی خط پایآنی زمین قرار می گیرد. راکت در این لحظه آرام به طرف عقب قرار می گیرد و سر راکت به طرف پایین اشاره می کند.

ملاحظه می کنید که بیشتر بازیکنان، راکت خود را به سرعت به طرف عقب می برند به شکلی که مسیر راکت بالاتر از حد مطلوب در انحنای عقبی باشد و بازو در امتداد آن آزاد نخواهد بود و ترجیح دارد که خم شدن در این مرحله آرام صورت گیرد تا دستِ  وارد کننده ضربه ، در حالت کشیدگی و آزاد باشد که باعث سرعت بخشیدن به راکت می شود و حرکت به طرف بالا و رو بروی توپ باشد.

macrearج) پرتاب توپ به طرف بالا

توپ در هنگام زدن سرویس باید به طرف بالا و به سوی جلو باشد تا سنگینی بدن در پشت ضربه سرویس قرار گیرد و باعث افزایش شدید سرعت توپ شود.
هرچه پرتاب بیشتر رو به جلو باشد، وزن بدن که در پشت ضربه قرار می گیرد، بیشتر می شود و سرعتِ خودِ ضربه را هم بالاتر می برد و ضمنا” امتیاز سرعت به طرف جلو را نیز در تاکتیک سرو و نت ، افزایش می دهد.

امتیآز دیگر پرتاب توپ به طرف بالا، این است که بازیکن می تواند به بهترین نحو از حرکت سریع مچ دست در هنگام نواختن سرویس استفاده کند به شرط اینکه دستِ پرتاب کننده در هنگام پرتاب، در کشیدگی کامل باشد.

contact1

د) تمایل و کجی شانه ها

از عناصر مهم سرویسِ قوی و قدرتمند، کجی شانه ها است که نتیجه طبیعی عمل خم شدن زانوها در هنگام پرتاب توپ است. این تمایل در شانه ها میانگین سرعتِ بیشتری به ضربه می دهد و بازیکن می تواند در چنین حالتی با قدرت بیشتری به توپ ضربه بزند. قابل توجه است که وضعیت و حالت افقی بودن شانه ها از قدرت ضربه می کاهد.

bendح) حرکت سریع مچ دست

اجرای حرکت سریع مچ و حرکت چرخشی ساعد در ضربه سرویس به دشورای صورت می گیرد مگر اینکه در آغاز سرویس، عضلات دست کاملا” در وضعیـت آزاد ( شل) باشد زیرا این حرکت سر راکت را به طرف توپ فشار می دهد.

برای تمرین چرخش ساعد می توان راکت را فقط با انگشت های میانی و اشاره ( ابهام و سبابه) گرفت و سعی کنید صفحه راکت ِ خود را در برابر توپ قرار دهید و در این حالت مجبور هستید ساعد را بچرخانید تا راکت  در این وضعیت قرار گیرد. چون مشت آزاد نمی تواند جهش را محدود نماید، چرخیدن ساعد با این روش ادامه می یابد تا حالت چرخش بخوبی حس شود

و) جهش بلند به سوی توپ

در این مرحله بازیکن با یک ساق پای خود به طرف بالا می پرد تا به توپ برسد و همزمان به طرف جلو دور می زند و سعی می کند آرنج خود را کاملا” به طرف بالا بکشد تا انرژی حرکت سریع مچ را در هنگام وارد کردن ضربه، افزایش دهد

landingز) کشیدگی بدن در نقطه تماس

به کشیدگی کاملِ بدن و دست در نقطه تماس ( توپ و راکت ) و به طرف بالا بودن سر و دوختنِ چشم به توپ، توجه کامل معطوف شود و باید در فاصله ( ۲/۱ ) قدم جلوی خط باشد زیرا به بالاتر و جلوتر رفتن با سرعت زیاد در هنگام تماس با توپ، کمک می کند. باقی ماندن در قسمت پایین بدن منجر به اصابت توپ به تور می شود.

heightanimationه) پایان حرکت درون خط عقبی

حرکت، از آغاز تا پایان سرویس، باید با آرامش و راحتی کامل انجام شود و تمام کردن حرکت سرویس درون زمین، قدرت ضربه را مضاعف می کند. ملاحظه می شود که عده زیادی از بازیکنان، سرویس خود را بدون اینکه توپ را به اندازه کافی به طرف جلو پرتاب کنند، انجام می دهند. معمولا” این بازیکنان نمی توانند حرکت سریع مچ را انجام دهند و نمی توانند سنگینی بدن خود را به اندازه کافی پشت ضربه قرار دهند