گاهی پیش می آید که از شدت ضربه خودتان تعجب کنید که با تلاش کم ، نتیجه بسیار بالائی گرفته ، آنگاه به منطقه حساس راکت زده اید ! بازیکن حد متوسط فقط گاهی می تواند از این منطقه حساس راکت اش استفاده کند . مناسبترین سطح ضربه در صفحه راکت جائی است که بعد از زدن توپ احساس خوبی بشما دست می دهد .

بهترین محل ضربه در صفحه راکت یک نقطه نیست بلکه محدوده ایست با آن ضربات قوی و قابل پیش بینی زده می شود. شکل واندازه آن در راکت های مختلف فرق می کند. صفحه راکت رامثل یک سیبل هدف گیری تصور کنید ، زدن در وسط خال از همه سخت تر است اما بیشترین رضایت را فراهم می کند .

بهترین محل ضربه شامل دو نقطه دقیق و مشخص است . نقطه ایکه زدن توپ در آن راحت ترین است ونقطه ایکه بیشترین نیرو را تولید می کند . این نقطه باهم فاصله دارند وبهترین محل ضربه در صفحه راکت جائی است که در تماس با توپ در عین راحت بودن ، قدرت زیاد می دهد . در ضربه ، نیروی ناگهانی (shok) در یک نقطه خاص تولید می شود ،، نزدیک وسط آن ،،این نیرو به دست منتقل نمی شود و هر چه تماس دورتر از این نقطه باشد نیروی بیشتری به دست باز می گردد. در راکت ثابت ، قویترین نقطه صفحه راکت توپ را با ۶۵درصد انرژی اش باز می گرداند ، هر چه از این نقطه دور شویم توپ با انرژی کمتری باز می گردد .حا شیه منطقه حساس ، توپ را با انرژی ۳۵درصد باز می گرداند . کمتر از آن ضربه غیر موثر محسوب می شود .

چهار شیوه تقویت بهترین محل ضربه در صفحه راکت:
۱- راکت ، با صفحه بزرگتر بگیرید چون منطقه حساسش بزرگتر از راکت عادی است.
۲- راکت ، با صفحه پهن تر بگیرید چون منطقه حساسش پهن تر می شود.
۳- کمی نوار سربی اضافه کنید چون وزن بیشتر یعنی قدرت بیشتر ، در دو نقطه ساعت ۳ و ۹ ثبات بیشتر می شود و در دو نقطه ۲ و ۱۰ حساسیت راکت بالاتر می رود.
۴- فشار زه راکت را کم کنید چون بازی زه ها بیشتر و نقطه حساس بزرگتر می شود .

sweet2
شکل واندازه دقیق منطقه حساس راکت، نسبت صفحه به تنش (کشیدگی) زه ها تفاوت می کند . ولی درون آن ۳ نقطه خاص قرار دارند.
۱- مرکز راکت یا زه ( COP )
۲- نقطه ایکه بیشترین قدرت را به توپ منتقل می کند. (کمی پایین تر از مرکز MaxCOR )
۳- نقطه ایکه کمترین انرژی را به دست منتقل می کند.  (کمی بالاتر از  مرکز Node )

sweet3