آموزش جامع قوانین و مقررات تنیس شامل نکات مورد استفاده در داوری و خطاهای موجود در ورزش تنیس خاکی که در ۴۰ ماده دسته بندی شده اند. (ماده ۳۰ تا ۴۰)

۳۱- راهنمائی بازیکن (توسط مربی و یا غیره)
۳۲- تعویض توپ
۳۳- بازی دوبل
۳۴- زمین بازی دوبل
۳۵- ترتیب سرویس در بازی دوبل
۳۶- ترتیب دریافت سرویس در بازی دوبل
۳۷- سرویس خارج از نوبت در بازی دوبل
۳۸- دریافت سرویس خارج از نوبت در بازی دوبل
۳۹- خطای سرویس در بازی دوبل
۴۰- گردش توپ در بازی دوبل
ضمیمه۱:مقررات لازم جهت انجام آزمایشات ماده۳
ضمیمه۲: قوانین بازی با صندلی چرخدار

ماده ۳۱- راهنمائی بازیکن توسط مربی یا غیره
در حین انجام مسابقات تیمی، بازیکن می‏تواند در مواقع تعویض زمین، در خاتمه گیم، توسط کاپیتان که در زمین بازی حضور دارد راهنمائی شود. اما این قانون شامل مواقعی که در ضمن اجرای تای بریک تعویض زمین صورت می‏گیرد، نمی‏شود. در هیچ مسابقه دیگری بازیکن حق دریافت راهنمائی ندارد، اعمال دقیق مفاد این قانون ضروری است. پس از دادن اخطار لازم می‏توان بازیکن خاطی را اخراج کرد. در تنبیه مرحله داور می‏باید مجازاتهائی منطبق بر این روش تنبیهی اعمال نماید.
مورد ۱- اگر راهنمائی بازیکن بصورتی غیر آشکار و با علائم صورت گیرد، آیا باید به او اخطار داد و یا بازیکن را اخراج کرد؟
پاسخ: داور باید به محض اطلاع از راهنمائی شدن بازیکن چه به صورت گفتاری و چه به صورت علائم، اتخاذ تصمیم نماید. اگر داور متوجه راهنمائی بازیکن نشود، حریف می‏تواند توجه او را به این مطلب جلب نماید.
مورد۲- آیا بازیکن می‏تواند در زمان استراحت قانونی، مطابق ماده ۳۰ (ه) و یا هنگامی که بازی متوقف شده و او زمین را ترک کرده، (راهنمائی شود؟)
پاسخ: بله- در این شرایط بازیکن در زمین بازی حضور ندارد، هیچ محدودیتی برای دریافت راهنمائی وجود ندارد.
تبصره:
کلمه راهنمائی شامل هر نوع تعلیم یا راهنمائی می‏گردد.
۱- coaching

ماده ۳۲- تعویض توپ
در مواردی که باید توپها را پس از تعداد گیمهای مشخص تعویض کرد، اگر توپها در موعد مقرر تعویض نشوند این اشتباه باید طوری تصحیح شود که بازیکنی (و دو یار در بازی دوبل) که در صورت تعویض به موقع توپها نوبت سرویس او بوده است مجدداً نوبت سرویس او فرا رسد. از آن به بعد باید تعویض توپها طوری قرار گیرد که فاصله تعداد گیمهای مشخص شده برای تعویض توپها رعایت شود.

ماده۳۳- بازی دوبل
بجز موارد ذیل قوانین فوق‏الذکر در بازی دوبل نیز صدق می‏کنند.

ماده ۳۴- زمین بازی دوبل
در بازی دوبل، عرض زمین باید ۹۷/۱۰ متر باشد، یعنی در هر نیمه ۳۷/۱ متر عریض‏تر از زمین بازی انفرادی و آن بخشهائی از خطوط کناری زمین بازی انفرادی که بین دو خط سرویس واقع می‏شوند به نام خطوط سرویس کناری نامیده می‏شوند. در موارد دیگر زمین بازی، همان است که در ماده یک شرح داده شده است اما قسمتهائی از خطوط کناری زمین انفرادی که بین خط انتهائی و خط سرویس در هر ست تور واقع شده را می‏توان حذف نمود.

ماده ۳۵- ترتیب سرویس در بازی دوبل
ترتیب زدن سرویس در ابتدای هر ست به شرح زیر انجام می‏گیرد:
دو یاری که نوبت سرویس دارند، در گیم اول هر ست باید تصمیم بگیرند که کدامیک سرویس نمایند و دو یار طرف دیگر باید به همین ترتیب برای زدن سرویس گیم دوم تصمیم بگیرند و یا بازیکنی که در گیم اول سرویس کرده باید در گیم سوم سرویس کند و یار بازیکنی که در گیم دوم سرویس کرده باید در گیم چهارم سرویس کند و به همین ترتیب در گیمهای بعدی ست باید عمل شود.
مورد ۱- در بازی دوبل یکی از بازیکنان در موعد مقرر حاضر نمی‏شود و یار او مدعی است که اجازه دارد به تنهائی مقابل حریفان بازی کند. آیا ادعای او صحیح است؟
پاسخ: خیر

ماده ۳۶- ترتیب دریافت سرویس در بازی دوبل
ترتیب دریافت سرویس باید در ابتدای هر ست به شرح ذیل مشخص گردد:
دو یاری که در گیم اول دریافت کننده سرویس هستند باید تصمیم بگیرند که کدامیک دریافت کننده اولین سرویس باشد. دو یار طرف دیگر نیز باید به همین ترتیب تصمیم بگیرند که کدامیک دریافت کننده اولین سرویس در گیم دوم باشند که در این فرد که در هر دو طرف که برای دریافت سرویس مشخص شده‏اند، همچنان در کلیه گیمهای زوج آن ست دریافت کننده اولین سرویس باشد. دو یار باید در هر گیم به تناوب دریافت کننده سرویس باشند.
مورد ۱- آیا در بازی دوبل فرد سرویس کننده با یار دریافت کننده سرویس مجاز است در حالی قرار گیرد که مانع دید دریافت کننده سرویس شود؟
پاسخ: بله- یار فرد سرویس کننده با یار فرد دریافت کننده سرویس می‏تواند در هر حالتی و محلی از زمین خود که بخواهد چه در داخل و چه در خارج محدوده خطوط زمین قرار بگیرد.

ماده ۳۷- سرویس خارج از نوبت در بازی دوبل
اگر یکی از دو یار، خارج از نوبت سرویس کند، یار او می‏باید سرویس می‏کرده و به محض آشکار شدن اشتباه باید اقدام به زدن سرویس کند، اما تمام امتیازات قبلی محسوب می‏گردد و سرویس خطای زده شده قبل از آشکار شدن اشتباه نیز به قوت خود باقی است. اگر قبل از آشکار شدن اشتباه و گیم شود ترتیب زدن سرویس به صورت تغییر یافته ادامه یابد.

ماده ۳۸- دریافت سرویس خارج از نوبت در بازی دوبل
اگر در یک گیم ترتیب دریافت سرویس توسط دریافت کنندگان سرویس تغییر یابد، این ترتیب تغییر یافته باید تا پایان گیم مراعات شود اما دو یار باید ترتیب اولیه را در دریافت سرویس در گیم بعدی آن است که دریافت کننده سرویس می‏شوند. مراعات نمایند.

ماده ۳۹- خطای سرویس در بازی دوبل
سرویس در صورتی که از مفاد ماده ۱۰ پیروی کند خطا محسوب می‏گردد و چنانچه توپ با یار فرد سرویس کننده یا آنچه او پوشیده یا به همراه دارد برخورد نماید آن نیز خطا محسوب می‏شود اما اگر توپ سرویس شده قبل از برخورد با زمین به یار دریافت کننده یا هر آنچه پوشیده یا به همراه دارد، اصابت نماید و این توپ مطابق ماده ۱۴ (الف) بجا نباشد، سرویس کننده برنده امتیاز می‏باشد.

ماده ۴۰-گردش توپ در بازی دوبل
توپ باید به تناوب و هر بار توسط یکی از دو یار که در دو طرف قرار گرفته‏اند زده شود واگر توپ با یکی از بازیکنان در تناقض با مفاد این ماده برخورد نماید، حریفان برنده امتیاز می‏شوند.
تبصره: مگر در مواردی که بصورتی دیگر ذکر شده است هر گونه اشاره‏ای در این موارد به آقایان، بانوان را شامل می‏گردد.

ضمیمه۱: ترتیبات و مقررات لازم جهت انجام آزمایشات ماده ۳
۱- مگر در مواقعی که بصورتی دیگر مشخص شود، تمام آن آزمایشات باید در حرارت ۲۰ و رطوبت نسبی ۶۰ صورت گیرد. تمام توپها باید از جعبه خود خارج شده و به مدت ۲۴ ساعت قبل از شروع آزمایشات در حرارت و رطوبت مورد نظر قرار گیرند و در همین درجه حرارت و رطوبت هم مورد آزمایش واقع شوند.
۲- مگر در مواردی که به صورتی دیگر مشخص گردیده، میزان فشار اتمسفر در آزمایش باید نهان باشد که دستگاه «بارومتر» فشار ۷۶ سانتیمتر را نشان دهد.
۳- می‏توان این استانداردها را مطابق با شرایط مکانی نقاط برگزاری مسابقاتیکه میانیگین حرارت و رطوبت و فشار بارومتری آن به طور مشخص با میزان ۲۰ و ۶۰ و ۷۶ سانتیمتر اختلاف دارد، تنظیم نمود. چنین استانداردهای تطابق یافته را می‏توان از طریق سازمان تنیس کشوری و بوسیله درخواستنامه به فدراسیون بین المللی تنیس ارجاع کرد تا در صورت تأئید برای آن شرایط مکانی مورد استفاده قرار می‏گیرد.
۴- در تمام آزمایشات اندازه‏گیری قطر، از دهانه‏ای حلقوی که متشکل از یک ورقه فلزی و ترجیحاً مقاوم در مقابل فرسایش با ضخامت یکنواخت ۳۲/۰ سانتیمتر استفاده می‏شود که دارای دو دهانه گرد به قطرهای ۵۴/۶ و ۸۶/۶ سانتیمتر است. سطح داخلی دهانه حلقوی دارای قسمتی محدود به شعاع ۱۶/۰ سانتیمتر است. توپ نباید با وزن خودش بدرون دهانه کوچکتر بیافتد و باید وزن خودش بدرون دهانه بزرگتر بیافتد.
۵- در اجرای کلیه آزمایشات تغییر شکل توپ در ماده ۳، دستگاه طراحی شده بوسیله آقای «پرسی هر برت استیونس» که در کشور انگلیس تحت شماره ۲۳۰۲۵۰ به ثبت رسیده با اضافات و اصلاحات صورت گرفته بعدی که جهت اندازه‏گیری میزان فرورفتگی پشتی توپ ضروری می‏باشد. باید استفاده نمود و یا دستگاهی که توسط سازمان تنیس کشور مورد تأئید باشد واعداد وارقام مشابه دستگاه استیونس ارائه دهد
۶-
۶-۱ مرحله پیش فشردگی، قبل از آزمایشات توپ باید آن را بمیزان ۵۴/۲ بصورت پشت سرهم و در امتداد هر یک از سه محور قائم برهم فشرد و این عمل را سه بار تکرار کرد که جمعاً ۹ بار توپ تحت فشار قرارداده می‏شود. تمام آزمایشات باید در مدت دو ساعت از این مرحله پیش فشردگی خاتمه یابند.
۶-۲-آزمایش جهش توپ مطابق ماده ۳: اندازه‏گیریها نسبت به کف سیمانی و انتهای زیرین توپ صورت می‏گیرد.
۶-۳- آزمایش اندازه‏های کمی توپ (مطابق بخش ۴ بالا)
۶-۴- توپ را طوری در دستگاه اصلاح شده استیونس قرار دهیم که هیچیک از ورقه‏های دستگاه در تماس با درزهای توپ نباشد. وزن حاصل از تماس توپ اعمال می‏شود و عقربه و علامت را در یک سطر قرار می‏دهیم و شماره‏‏ها را در حد صفر تنظیم می‏کنیم. وزنه آزمایش ۱۶۵/۸ کیلوگرمی را روی نوار مربوطه قرار داده می‏شود و به این نحو فشار اعمال می‏گردد که با گرداندن چرخ با سرعتی یکنواخت بنحوی که ۵ ثانیه بین لحظه‏ای که نوار از تکیه کاهش خارج می‏شود تا زمانی که عقربه با علامت همسطح شود فاصله بیافتد. هنگامیکه گرداندن متوقف شود عدد دستگاه که همان «فرورفتگی جلوئی» می‏باشد باید ثبت گردد. چرخ دوباره گردانده می‏شود تا رقم ۱۰ مشخص گردد (بمیزان ۵۴/۲ سانتیمتر فرورفتگی) سپس چرخ در جهت عکس باسرعتی ثابت گردانده می‏شود (که به مرور فشار آزاد می‏شود) تا عقربه نوار دوباره با علامت تنظیم می‏شود. سپس ارقام ثبت می‏شود (فرورفتگی پشتی). این عملیات در امتداد دو قطر عمود بر قطر اندازه‏گیری شده اولیه (برروی آن توپ) که عمود بر یکدیگر نیز می‏باشند، باید تکرار شود.

ضمیمه۲: قوانین بازی با صندلی چرخدار
بجز موارد استثنا ذکر شده در زیر، کلیه قوانین تنیس در هر باری با صندلی چرخدار صدق می‏کند.
۱- دوبار برخورد توپ به زمین مجاز است
۲- برخورد اول توپ با زمین باید در محدوده خطوط زمین صورت گیرد.
۳- ضربه سرویس باید در حالی انجام پذیرد که چرخهای عقبی در پشت خط انتهائی قرار گرفته‏اند.
۴- صندلی چرخدار جزئی از بدن بازیکن محسوب می‏شود. تمام قوانین مربوطه در این مورد صدق می‏کند.
الف) بازیکن در صورت برخورد توپ سرویس شده به بدن صندلی چرخدار آنچه که پوشیده یا به همراه دارد بجز راکتی که در دست یا دستهایش قرار دارد، امتیاز را از دست می‏دهد اگر توپ سرویس کننده به یار بازیکن اصابت کند، خطا محسوب می‏شود.
ب) خطای چرخ زمانی صورت می‏گیرد که هنگام اجرای ضربه سرویس هر یک از چرخهای عقب یا ناحیه‏ ای بجز پشت خط انتهائی در محدوده بین ادامه فرضی علامت مرکزی تا خط کناری تماس یابد. چرخهای جلو را می‏توان روی خط انتهائی و یا خطوط مرکزی گذاشت.